Αγγελία : | περί του κατ' έτος τελουμένου κοινού μνημοσύνου υπέρ των Συνδρομητών των εν Κοζάνη σχολείων ελληνικού τε και κοινού [...] / | Χαρισίου του Μεγδάνου

Μεγδάνης, Χαρίσιος Δ., 1768-1823

Αγγελία : περί του κατ' έτος τελουμένου κοινού μνημοσύνου υπέρ των Συνδρομητών των εν Κοζάνη σχολείων ελληνικού τε και κοινού [...] / Χαρισίου του Μεγδάνου - [χ.τ.] : [χ.ό.], 1819

Βιβλιογραφία Γκίνη-Μέξα,10137 Κατάλογος Δελιαλή, Α'834Σημ


Εκπαίδευση


Κοζάνη

370.949562
Powered by AltSol

Powered by Koha