Λεξικόν ελληνο-αραβικόν : | περιέχον τάς κυριωτέρας καί χρησιμωτέρας λέξεις καί φράσεις ερμηνευμένας αραβιστί δι' ελληνικών χαρακτήρων καί παράρτημα διαιρούμενον εις τρία μέρη / | συνταχθέν υπό Γεράσιμου Ι. Πεντάκη

Πεντάκης, Γεράσιμος Ι.

Λεξικόν ελληνο-αραβικόν : περιέχον τάς κυριωτέρας καί χρησιμωτέρας λέξεις καί φράσεις ερμηνευμένας αραβιστί δι' ελληνικών χαρακτήρων καί παράρτημα διαιρούμενον εις τρία μέρη / συνταχθέν υπό Γεράσιμου Ι. Πεντάκη - Εν Αλεξανδρεία : Ελληνικό βιβλιοπωλείο "Φοίνικος" Πέτρου Σαράντη, 1885 - ιβ΄, 319 : πίν. ; 21 εκ.

Κατάλογος Δελιαλή, Β'1866 Τυπο-λιθογραφείον Β. Πενασων


Ελληνική γλώσσα--Λεξικά--Αραβικά

492.73
Powered by AltSol

Powered by Koha