Συμβούλια ένταξης μεταναστών (ΣΕΜ) / | Ιωάννης Π. Αλαβάνος, Ελένη Γ. Καραγεωργίου

Αλαβάνος, Ιωάννης Π.

Συμβούλια ένταξης μεταναστών (ΣΕΜ) / Ιωάννης Π. Αλαβάνος, Ελένη Γ. Καραγεωργίου - Αθήνα : Ινστιτούτο Μεταναστευτικού Δικαίου, 2011 - 64 σ. ; 24 εκ.

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) Πρόγραμμα Καλλικράτης

Περιλαμβάνει βιβλιογραφία και παράρτημα


Αλλοδαποί--Εκπαίδευση
Μετανάστες--Ελλάδα
Μετανάστες--Κυβερνητική πολιτική--Ελλάδα
Μετανάστες--Κυβερνητική πολιτική--Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της


Ευρώπη--Αποδημία και εποίκηση--Κυβερνητική πολιτική

305
Powered by AltSol

Powered by Koha